Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur och varför din personliga information (”Personlig information”) samlas in, används och delas av Sweden-Canada Products AB (”Swe-Can Products” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”).

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION 
Vi samlar in; 

  • information om din datorenhet när du besöker swe-can.com, stick-handler.com eller brixeurope.com (”Webbplatserna”), inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din datorenhet. När du surfar på Webbplatserna samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till Webbplatserna och information om hur du interagerar med Webbplatserna. Vi benämner denna automatiskt insamlade information ”Enhetsinformation”.
  • information från dig när du gör en beställning eller försöker göra en beställning via Webbplatserna eller offline, inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive, i tillämpliga fall, kreditkortsnummer), e-postadress och telefonnummer. Vi benämner denna information ”Orderinformation”. 
  • information om dig via officiella webbplatser eller offline via köpt marknadsföringsdata/listor, inklusive namn (företagsnamn och, i förekommande fall, personnamn), identifikationsnummer (i förekommande fall), postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi hänvisar till denna information som ”Marknadsföringsinformation”.

När vi pratar om ”Personlig information” i denna personuppgiftspolicy avses samtliga tre kategorier; Enhetsinformation, Orderinformation och Marknadsföringsinformation.

Swe-Can Products samlar in och behandlar endast Personlig information som är nödvändig för att Swe-Can Products ska kunna driva sin verksamhet. Vi samlar inte in eller behandlar så kallad känslig information.

ANVÄNDANDE AV PERSONLIG INFORMATION 
Vi använder; 

  • den Enhetsinformation som vi samlar in för att hjälpa oss att screena potentiella risker och bedrägerier (särskilt din IP-adress), och mer allmänt för att förbättra och optimera våra Webbplatser, till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med Webbplatserna, och för att bedöma framgången för våra marknadsförings- och reklamkampanjer. Observera att vi inte ändrar våra Webbplatsers datainsamling och följer praxis när vi ser en Do Not Track-signal från din webbläsare.
  • den Orderinformation som vi samlar in för att fullfölja alla beställningar som görs via Webbplatserna eller offline (inklusive behandling av dina betalningsuppgifter, arrangemang för leverans och för att ge dig fakturor och/eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi Orderinformationen för att kommunicera med dig; screena våra ordrar för potentiella risker eller bedrägerier; och, i överensstämmelse med de uppgifter du har delat med oss, ge dig information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.
  • Marknadsföringsinformationen som vi samlar in om dig för att vi ska kunna förse dig med marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig och för att erbjuda eller leverera våra produkter via Webbplatserna eller offline. Swe-Can Products kommer att behandla personuppgifter för att marknadsföra våra produkter via post, e-post eller telefon endast i den mån Swe-Can Products, efter avslutad analys, har ansett att en sådan rättighet finns.
    Om vi ​​skickar Personlig information via e-post sker det enbart i krypterad e-post. 

Swe-Can Products lagring av Personlig information krävs för att Swe-Can Products ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot företag som vill beställa våra produkter. Swe-Can Products lagrar inte Personlig information utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av informationen. Den Personliga informationen raderas sedan omedelbart.

Swe-Can Products behandling av Personlig information är alltid i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och vi använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter.

Om vi ​​upptäcker en säkerhetsöverträdelse som med stor sannolikhet kan leda till en allvarlig risk för kundernas rättigheter, rapporterar vi detta till kunden i enlighet med dataskyddsföreskrifterna.

DELNING AV PERSONLIG INFORMATION 

Vi delar din Personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din Personliga information enligt ovan. Till exempel använder vi WordPress för att driva vår webbutik och för marknadsföringskampanjer online (läs mer om WordPress integritetspolicy på https://wordpress.org/about/privacy/). Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder Webbplatserna (läs mer om hur Google använder din Personliga information på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Vi kan också dela din Personliga information med offentliga myndigheter om detta följer av lagstadgade informations – eller upplysningsskyldigheter.

Om det är nödvändigt för Swe-Can Products att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Swe-Can Products. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Varje tredje part som tar emot personuppgifter från Swe-Can Prodfucts är föremål för avtalsenlig tystnadsplikt.

ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION UTANFÖR EUROPA

Om du är bosatt i Europa, observera att din information kommer att överföras utanför Europa, inklusive till Kanada och USA.
När Swe-Can Products samarbetar med företag i USA säkerställer dessa att all överföring eller behandling av personuppgifter följer (2010/87/EU) standardavtalsklausuler – såsom dessa validerats genom EU-domstolens (CJEU) beslut den 16 juli 2020 – eller på annat sätt fattas i enlighet med en av EU-kommissionen beslutad adekvat skyddsnivå.
När Swe-Can Products samarbetar med företag i Kanada följer dessa företag den kanadensiska lagen om personuppgiftsskydd och elektroniska dokument (PIPEDA).

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att ta del av sådan Personlig information om dig som vi har lagrat hos oss. Detta innebär att du har rätt att veta för vilket ändamål och på vilka grunder vi innehar den Personlig informationen; vilken information om dig som vi samlar in och behandlar; mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka den Personlig Informationen överförs; hur länge den Personliga informationen lagras och; från vem eller varifrån informationen erhölls. Om du tror att vi har registrerad information om dig som är felaktig eller ofullständig har du alltid rätt att begära rättelse av den Personliga informationen. Du har också rätt att begära att vi tar bort Personlig information om den inte längre behövs för att uppfylla syftet med behandlingen; om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen och det inte finns några andra rättsliga skäl för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har slutligen rätt att invända mot behandling av Personlig information om du anser att vi gör något fel när det gäller informationen.

Du har alltid rätt att begära att på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format få den Personliga information som vi har lagrat om dig. Du har också rätt att kräva att vi överför till någon annan sådan Personlig information som du själv har lämnat till oss och som behandlas och lagras av oss.

Om du har några frågor om hur Swe-Can Products behandlar Personlig information eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, kontakta vår dataskyddsombud (”DPO”) via e-post eller post enligt kontaktinformationen nedan. DPO är skyldigt att iaktta sekretess och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kännedom om Personlig information, om inte samtycke har inhämtats. Sekretess gäller även efter avslutat arbete.

ÄNDRINGAR
Vi kan uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan för att återspegla exempelvis ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.

MINDERÅRIGA 
Webbplatserna är inte avsedda för personer under 18 år.

KONTAKTINFORMATION 
Dataskyddsombud (DPO): 
E-mail: dpo@swe-can.com 
Post: Sweden-Canada Products AB, Att: DPO, Bomgatan 19, Lgh 1301, SE-21177 Malmö, Sweden.

KLAGOMÅL
Den svenska Datainspektionen övervakar Swe-Can Products efterlevnad av dataskyddsföreskrifterna. Om du upplever något som du anser vara ett brott mot föreskrifterna, vänligen skicka in en skriftlig hemställan via e-post till: Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sweden.