Refuel Naturally

Refund & Returns Policy

English & Swedish version

English

 1. When purchasing goods on the Website, a 60-day right of withdrawal always applies in accordance with the current Consumer Purchase Act. This means that the Customer has the right to cancel his purchase by giving notice within 60 days of the Customer or the Customer’s representative receiving the ordered item (the cancellation period).
 2. The right of withdrawal does not apply to the following types of goods.
  2.1 Goods that have been manufactured according to the Customer’s instructions or that have otherwise been given a clear personal touch.
  2.2 Goods with a broken seal that cannot be returned due to health or hygiene reasons.
  2.3 Goods that can quickly deteriorate or become too old (e.g. food).

3. In connection with an order for goods for which the right of withdrawal does not apply, the Customer receives clear information about this. If an item has been sealed, the Customer must not break the seal if the Customer wishes to be able to exercise his right of withdrawal. The right to cancel thus ends when the Customer breaks the seal.

4. If the Customer wishes to cancel a purchase made via the Website, the Customer must, before the cancellation period expires, send a clear message to Sweden-Canada Products AB (Swe-Can). The customer must state his name, address and other relevant information (e.g. order number, invoice number and name of the item) in the message. Alternatively, the Customer can use the standard form for exercising the right of withdrawal that the Swedish Consumer Agency has developed.

5. The customer is responsible for the condition of the goods after the customer receives the goods and all the way up to the time when Swe-Can receives the returned goods. The item must be returned within 14 days from the date the notice of exercise of the right of withdrawal was given to Swe-Can. The item must be sent well packaged, in good condition and in the original box. To return the product, the Customer should mail the product to: Sweden-Canada Products AB, c/o BBAB Logistics, Renhållningsgatan 2, 274 30 Skurup, Sweden.

6. When the Customer uses his right of withdrawal for a refund, Swe-Can offers a return slip for SEK 69.

7. If the Customer regrets his purchase, the amount that the Customer has paid for the item is paid back to the Customer. Exceptions apply to any additional delivery costs as a result of the Customer choosing a different delivery method than the standard delivery offered by Swe-Can. When part of an order is returned, the delivery cost is not refunded. From the amount to be refunded, Swe-Can has the right to deduct an amount corresponding to the decrease in value of the goods compared to the original value of the goods.

8. Swe-Can pays back the amount for purchases for which the right of withdrawal has been invoked as soon as possible – no later than within 14 days from the date the Customer’s notification of exercising the right of withdrawal was received. However, Swe-Can may wait with the refund until Swe-Can has received the goods or the Customer has shown that the goods have been sent back (e.g. through a return receipt). The refund will be made to the Customer via the payment method that the Customer has chosen at the time of purchase, provided that no other agreement has been made or that there have been obstacles to such a refund.

9. Swe-Can has fast goods handling and the customer’s order is picked immediately. Swe-Can therefore cannot cancel/change the Customer’s order. To stop an order that has already been picked, Swe-Can can charge a fee of SEK 200.

Contact us at info@swe-can.com for questions related to refunds and returns.

Svenska

 1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 60 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentköplag. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 60 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud mottagit den beställda varan (ångerfristen).
 2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor.
  2.1 Varor som har tillverkats enligt Kundens instruktioner eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
  2.2 Varor med bruten försegling som inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl.
  2.3 Varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla (t.ex. mat).

3. I samband med en beställning av varor för vilken ångerrätten inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara är förseglad får Kunden inte bryta förseglingen om Kunden önskar kunna utnyttja sin ångerrätt. Ångerrätten upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

4. Om Kunden önskar ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden innan ångerfristen löper ut skicka ett tydligt meddelande till Sweden-Canada Products AB (Swe-Can). Kunden ska ange namn, adress och annan relevant information (t.ex. ordernummer, fakturanummer och varans namn) i meddelandet. Alternativt kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätten som Konsumentverket tagit fram.

5. Kunden ansvarar för varornas skick efter att kunden tagit emot varan och hela vägen fram till den tidpunkt då Swe-Can tar emot de returnerade varorna. Varan ska returneras inom 14 dagar från det datum meddelande om utnyttjande av ångerrätten lämnades till Swe-Can. Varan ska skickas väl emballerad, i gott skick och i originalkartongen. För att returnera produkten ska Kunden posta produkten till: Sweden-Canada Products AB, c/o BBAB Logistics, Renhållningsgatan 2, 274 30 Skurup, Sverige.

6. När Kunden utnyttjar sin ångerrätt för återbetalning erbjuder Swe-Can en retursedel för 69 kr.

7. Om Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden har betalat för varan tillbaka till Kunden. Undantag gäller för eventuella extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt ett annat leveranssätt än den standardleverans som Swe-Can erbjuder. När en del av en beställning returneras återbetalas inte leveranskostnaden. Från det belopp som ska återbetalas har Swe-Can rätt att dra av ett belopp som motsvarar varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde.

8. Swe-Can betalar tillbaka beloppet för köp för vilka ångerrätten åberopats snarast – senast inom 14 dagar från det att Kundens meddelande om utnyttjande av ångerrätten mottagits. Swe-Can kan dock vänta med återbetalningen tills Swe-Can har tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka (t.ex. genom ett returkvitto). Återbetalningen kommer att ske till Kunden via den betalningsmetod som Kunden valt vid köptillfället, förutsatt att inget annat avtal har träffats eller att det funnits hinder mot en sådan återbetalning.

9. Swe-Can har snabb godshantering och kundens beställning plockas omgående. Swe-Can kan därför inte avbryta/ändra Kundens beställning. För att stoppa en beställning som redan är plockad kan Swe-Can ta ut en avgift på 200 kr.

Kontakta oss på info@swe-can.com för frågor relaterade till återbetalningar och returer.

Make a Difference with BRIX!

Shop BRIX for a positive environmental impact! 5% of your purchase supports One Tree Planted.
Our key ingredient, the Canadian sugar maple, not only gives you a 100% neutral energy boost but also contributes to the environment by capturing carbon and realising oxygen. Every purchase is a meaningful step towards honouring and preserving nature!

Shopping Cart
Scroll to Top